POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov                

(obecné nariadenie GDPR záväzné od 25.5.2018)

 

V súvislosti s uzatváranou zmluvou sú spoločnosťou Charing Cross Scientific a.s., IČ 292 78 538, so sídlom 120 00 Praha 2, Koubkova 228/13, spracovávané Vaše osobné údaje (ďalej tiež ako “Osobné údaje“).

Osobné údaje sú spracované výhradne pre účely plnenia zmluvy a následného marketingu a Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto tretím osobám - externý účtovník, auditori, externá advokátska kancelária, osoby poskytujúce servrové, webové, cloudové alebo IT služby, či zmluvní partneri podieľajúci sa na plnení, na ktorom sa podieľa i jeho obchodný partner.

Osobné údaje nebudú poskytnté tretím osobám z krajín mimo EU a EHP.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania zmluvy, alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, najdlhšie však 10 rokov od jej ukončenia.

 V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov má subjekt údajov tieto práva:

  • PRÁVO NA PSTUP k Osobným údajom, čo znamená, že subjekt údajov si môže kedykoľvek požiadať o potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracúvané, a pokiaľ sú, tak za akým účelom, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracúvané. Takisto má právo získať kópiu Osobných údajov, pričom prvné poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže byť požadovaná primeraná úhrada administratívnych nákladov.
  • PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že je možné (a nutné) požiadať o opravu či doplnenie Osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné.
  • PRÁVO NA VÝMAZ Osobných údajov, čo znamená, že Osobné údaje musia byť vymazané pokiaľ (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo ináč spracované, (ii) je odvolaný súhlas a neexistuje nijaký ďalší dôvod na spracúvanie (iii) je vznesená námietka proti spracúvaniu a neexistujú nijaké prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie (iv) spracúvanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť.
  • PRÁVO NA OBMEDZENIE spracúvania Osobných údajov, čo znamená, že dokiaľ sa nevyriešia sporné otázky ohľadne spracúvania Osobných údajov, konkrétne pokiaľ (i) je popieraná presnosť Osobných údajov, (ii) spracúvanie je protiprávne, ale miesto výmazu je požadované ich spracúvanie len obmedziť, (iii) Osobné údaje už zmluvná strana nepotrebuje na účely spracúvania, (iv) alebo pokiaľ bola vznesená námietka proti spracúvaniu, môže mať druhá zmluvná strana Osobné údaje len uložené a ďalšie spracúvanie je podmienené súhlasom, prípadne tým, že tieto údaje sú potrebné zdôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.
  • PRÁVO NA PRENOS údajov, čo znamená, že subjekt údajov má právo získať svoje Osobné údaje, ktoré poskytol druhej zmluvnej strane so súhlasom k spracúvaniu alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ak je to technicky prevediteľné, aby tieto údaje boli odovzdané inému správcovi.
  • PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU proti spracúvaniu Osobných údajov podľa č 21 Nariadenia, čo znamená možnosť podať písomnú či elektronickú námietku proti spracúvaniu Osobných údajov.

Všetky práva, vyššie uvedené, je možno uplatniť písomnou formou doporučeným listom, zaslaným na adresu sídla Charing Cross Scientific a.s., či elektronickou formou na e-mailovú adresu info@nutrego.cz.

Poskytnutie osobných údajov je požadované z dôvodov, ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy, prípadne ich poskytnutie vyžaduje zákon. Dôsledkom neposkytnutia údajov môže byť neuzavretie zmluvy. 

Subjekt údajov výslovne súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov i pre účely zasielania obchodných a marketingových zdelení.

Na základe spracúvaných Osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani k profilovaniu.